Данъчни консултации

Нашата счетоводна кантора може да ви предостави данъчни консултации в следните направления:

  • данъчно планиране и оценка на текущото облагане с корпоративен данък, крайни срокове за плащане на данъка, изготвяне на годишна данъчна декларация; 
  • данъчно планиране за професионалисти, които упражняват свободни професии;
  • данъчни консултации относно Данък Добавена Стойност (ДДС), приложими  ДДС  режими на територията на България, регистрация по ЗДДС, възстановяване на данък добавена стойност;
  • за чуждестранни граждани – представителство пред българските институции за данък при източника и данък върху дивидентите, подаване на данъчни декларации