ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Съгласно Закона за счетоводството всички предприятия, освен едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит и бюджетните предприятия са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети за 2017-та година до 30.06.2018 г.
Съгласно промените всички предприятия , които не са извършвали дейност по смисъла на ал,1 т.30 от ДР на закона за счетоводството не публикуват годишни финансови отчети, но са задължени в срок до 31.03 на следващата година да публикуват в търговския регистър декларация, с която да декларират това обстоятелство.
Право да публикуват в Интернет и икономически издания имат следните дружества:
– неперсонифицираните дружества- ЗЗД , ДЗЗД и др;
– всички юридически лица с не стопанска цел в частна полза;
– търговски представителства, читалища, адвокатски и др подобни дружества;
– чуждестранни лица с търговска дейност в страната, които не подлежат на вписване в търговския регистър.

Счетоводна кантора ПИ ЕМ БИ ЕООД може, както да публикува в Интернет годишните финансови отчети на посочените дружества, така и да подсигури публикуването в Търговския регистър на годишните финансови отчети на всички останали дружества- ЕТ, ЕООД, ООД, СД и др.

За професионално съдействие , моля обърнете се към нас!