Административни услуги

  • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
  • Електронно(On-line) банкиране;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни задължения;
  • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н;
  • Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспонденция с органите на държавната администрация (Национална Агенция по ПриходитеНационален Статистически ИнститутНационален Осигурителен Институт и др.) ;
  • Издаване на фактури;
  • Извършване на плащания;
  • Поддържане на архив;
  • Преводи;